FANDOM


Armenian (հայերեն|hayeren) is an Indo-European Language and the official language of Armenia.


Phonology Edit

Grammar Edit

Orthography Edit

Armenian is written in the Armenian alphabet developed in the 450s.The following letters are all the letters of the Armenian Alphabet. Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Ռր Ցց Քք Օօ Ֆֆ և


Common difficulties Edit

Sample Text in Armenian Edit

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ Նրանք օժտված են պատճառը, խղճի ազատություն, եւ պետք է գործի նկատմամբ մեկը մյուսին է եղբայրաբար վերաբերվեն։ (ից համընդհանուր հռչակագիր Մարդու իրավունքների հոդված 1)


Transliteration:

Bolor mardik tsnvum yen azat u havasar irents’ arzhanapatvut’yamb u iravunk’nerov. Nrank’ ozhtvats yen patcharry, khghchi azatut’yun, yev petk’ e gortsi nkatmamb meky myusin e yeghbayrabar veraberven.

Translation:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (From Universal Declaration of Human Rights article 1)

Resources Edit